ข้อมูลปริมาณฝน
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.)
ฝนเมื่อวาน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน วันนี้ 1 วัน 2 วัน
โรงเรียนไชยปราการ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สะพานบ้านสบมาว ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน ต.แม่นางวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2.50 44.00 56.50 2.50 0.00 0.00
สะพานบ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 0.00 1.00 8.00 0.00 0.00 0.00
สะพานบ้านป่ารวก ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย n/a n/a n/a n/a n/a n/a
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 0.00 12.00 14.50 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00
สะพานพระธรรมมิกราช ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 0.00 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 3.00 0.00 7.00 3.00 0.00 0.00
สะพานบ้านป่าข่า ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 7.50 2.00 2.00 7.50 0.00 0.00
สะพานบ้านหล่ายงาว ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 19.50 29.00 36.50 19.50 0.00 0.00
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ระดับเตือนภัย
(ม.รทก.)
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน วันนี้ 1 วัน 2 วัน 3 วัน ระดับสูงสุด แนวโน้ม
วันที่ - เวลา ระดับน้ำ
โรงเรียนไชยปราการ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานบ้านสบมาว ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 465.76 461.70 461.64 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน ต.แม่นางวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 445.58 439.99 439.71 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 400.94 394.54 394.16 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานบ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 561.04 555.20 555.13 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานบ้านป่ารวก ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 424.53 417.35 417.28 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 365.03 361.11 360.45 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
โรงเรียนบ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานพระธรรมมิกราช ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 376.45 375.12 375.03 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สะพานบ้านป่าข่า ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 359.18 356.17 356.40 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานบ้านหล่ายงาว ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 361.50 358.65 358.66 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 402.95 397.91 396.89 - - - 07-Jul-2022 0.00 คงที่ ▶