ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 402.95 402.00 397.01 397.53 396.90 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านแม่คำสบเปิน (TC020309)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานบ้านแม่คำสบเปิน - Overview_1
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน - Staff_1