ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 359.18 358.31 349.77 350.78 356.39 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านป่าข่า (TC020805)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานบ้านป่าข่า - Overview_1
สะพานบ้านป่าข่า - Staff_1