ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 361.50 361.17 358.11 358.45 358.67 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านหล่ายงาว (TC020903)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานบ้านหล่ายงาว - Overview_1
สะพานบ้านหล่ายงาว - Staff_1