ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 400.94 399.95 393.08 393.89 394.15 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช (TC030114)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช - Overview_1
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช - Staff_1