ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 365.03 364.67 357.57 358.79 360.44 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานสบกก (TC030115)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานสบกก - Overview_1
สะพานสบกก - Staff_1