ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.00 0.00 0.00 0.00 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : โรงเรียนไชยปราการ (TC030226)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

โรงเรียนไชยปราการ - Overview_1
โรงเรียนไชยปราการ - Staff_1