ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 465.76 465.19 461.14 461.55 461.64 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านสบมาว (TC030227)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานบ้านสบมาว - Overview_1
สะพานบ้านสบมาว - Staff_1