ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 561.04 560.52 555.41 556.46 555.13 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านสันมะเค็ด (TC030317)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานบ้านสันมะเค็ด - Overview_1
สะพานบ้านสันมะเค็ด - Staff_1