ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 424.53 423.93 417.38 417.99 417.28 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านป่ารวก (TC030318)

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

สะพานบ้านป่ารวก - Overview_1
สะพานบ้านป่ารวก - Staff_1