สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
กรณีน้ำมาก
ปกติ = ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งมาก
แจ้งเตือนน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
วิกฤติน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
กรณีน้ำน้อย
ปกติ = ระดับน้ำมากกว่าท้องน้ำมาก
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
วิกฤติน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E) กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
MRC (M) จังหวัดเชียงราย (C) จังหวัดพะเยา (P)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 11:08 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
โรงเรียนไชยปราการ 06/07/2565 11:07 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านสบมาว 06/07/2565 11:07 n/a n/a n/a 461.65 8.16
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน 06/07/2565 11:07 n/a n/a n/a 439.72 513.06
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 06/07/2565 11:07 0.0 0.0 2.5 394.17 105.72
สะพานบ้านสันมะเค็ด 06/07/2565 11:07 0.0 0.0 0.0 555.13 0.00
สะพานบ้านป่ารวก 06/07/2565 11:07 n/a n/a n/a 417.28 15.19
สะพานสบกก 06/07/2565 11:07 n/a n/a n/a 360.46 565.82
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 06/07/2565 11:07 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านร่องปอ 06/07/2565 11:07 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านหนองบัว 06/07/2565 11:07 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานพระธรรมมิกราช 06/07/2565 11:07 0.0 0.0 0.0 375.03 606.54
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 06/07/2565 11:07 0.0 3.0 3.0 n/a n/a
สะพานบ้านป่าข่า 06/07/2565 11:07 0.0 2.5 7.5 356.40 854.82
สะพานบ้านหล่ายงาว 06/07/2565 11:07 n/a n/a n/a 358.66 10.55
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน 06/07/2565 11:07 0.0 2.5 19.5 396.90 3.54