สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
กรณีน้ำมาก
เฝ้าระวังน้ำมาก
เตือนภัยน้ำมาก
กรณีน้ำน้อย
เฝ้าระวังน้ำน้อย
เตือนภัยน้ำน้อย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E) กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
MRC (M) จังหวัดเชียงราย (C) จังหวัดพะเยา (P)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 17:23 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
โรงเรียนไชยปราการ 02/10/2565 17:23 0.0 0.0 5.5 n/a n/a
สะพานบ้านสบมาว 02/10/2565 17:23 n/a n/a n/a 465.16 101.33
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน 02/10/2565 17:23 n/a n/a n/a 440.62 608.65
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 02/10/2565 17:23 0.0 8.0 19.5 395.87 224.65
สะพานบ้านสันมะเค็ด 02/10/2565 17:23 0.0 3.5 5.0 557.40 57.10
สะพานบ้านป่ารวก 02/10/2565 17:23 n/a n/a n/a 419.81 30.16
สะพานสบกก 02/10/2565 17:23 n/a n/a n/a 361.17 722.28
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 02/10/2565 17:23 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านร่องปอ 02/10/2565 17:23 0.0 12.5 25.5 n/a n/a
โรงเรียนบ้านหนองบัว 02/10/2565 17:23 0.0 34.0 57.0 n/a n/a
สะพานพระธรรมมิกราช 02/10/2565 17:23 0.0 7.5 14.0 375.16 573.32
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 02/10/2565 17:23 0.0 2.5 2.5 n/a n/a
สะพานบ้านป่าข่า 02/10/2565 17:23 0.0 1.0 1.0 357.72 1399.17
สะพานบ้านหล่ายงาว 02/10/2565 17:23 n/a n/a n/a 358.79 4.72
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน 02/10/2565 17:23 0.0 10.0 35.0 398.39 10.58