สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E) กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
MRC (M) จังหวัดเชียงราย (C) จังหวัดพะเยา (P)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2565 19:12 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
โรงเรียนไชยปราการ 29/05/2565 19:11 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านสบมาว 29/05/2565 19:11 n/a n/a n/a 461.49 6.80
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน 29/05/2565 19:11 n/a n/a n/a 438.90 219.88
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 29/05/2565 19:11 0.0 0.0 0.0 393.55 51.32
สะพานบ้านสันมะเค็ด 06/05/2565 13:51 0.0 0.0 0.0 554.96 0.00
สะพานบ้านป่ารวก 29/05/2565 19:11 n/a n/a n/a 417.47 23.12
สะพานสบกก 29/05/2565 19:11 n/a n/a n/a 359.74 469.45
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 29/05/2565 19:11 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านร่องปอ 29/05/2565 19:11 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านหนองบัว 29/05/2565 19:11 0.0 0.5 0.0 n/a n/a
สะพานพระธรรมมิกราช 29/05/2565 19:11 0.0 0.0 0.0 374.37 606.54
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 29/05/2565 19:11 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านป่าข่า 29/05/2565 19:11 0.0 5.0 0.0 354.36 854.82
สะพานบ้านหล่ายงาว 29/05/2565 19:11 n/a n/a n/a 358.69 11.72
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน 29/05/2565 19:11 0.0 0.0 0.0 396.43 0.81