สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
กรณีน้ำมาก
เฝ้าระวังน้ำมาก
เตือนภัยน้ำมาก
กรณีน้ำน้อย
เฝ้าระวังน้ำน้อย
เตือนภัยน้ำน้อย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E) กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
MRC (M) จังหวัดเชียงราย (C) จังหวัดพะเยา (P)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2567 23:38 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
โรงเรียนไชยปราการ 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านสบมาว 24/02/2567 23:38 n/a n/a n/a 460.93 2.98
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน 24/02/2567 23:38 n/a n/a n/a 438.64 152.37
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 393.13 29.20
สะพานบ้านสันมะเค็ด 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 554.95 1.96
สะพานบ้านป่ารวก 24/02/2567 23:38 n/a n/a n/a 416.36 0.00
สะพานสบกก 24/02/2567 23:38 n/a n/a n/a 357.92 188.76
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านร่องปอ 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านหนองบัว 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานพระธรรมมิกราช 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 371.00 22.35
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านป่าข่า 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 350.39 121.44
สะพานบ้านหล่ายงาว 24/02/2567 23:38 n/a n/a n/a 358.29 2.53
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน 24/02/2567 23:38 0.0 0.0 0.0 396.30 0.36