สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
กรณีน้ำมาก
เฝ้าระวังน้ำมาก
เตือนภัยน้ำมาก
กรณีน้ำน้อย
เฝ้าระวังน้ำน้อย
เตือนภัยน้ำน้อย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E) กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
MRC (M) จังหวัดเชียงราย (C) จังหวัดพะเยา (P)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 30 มกราคม 2566 22:16 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
โรงเรียนไชยปราการ 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านสบมาว 30/01/2566 22:16 n/a n/a n/a 461.11 4.38
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน 30/01/2566 22:16 n/a n/a n/a 438.89 159.16
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 393.58 54.06
สะพานบ้านสันมะเค็ด 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 555.26 2.66
สะพานบ้านป่ารวก 30/01/2566 22:16 n/a n/a n/a 416.29 0.00
สะพานสบกก 30/01/2566 22:16 n/a n/a n/a 358.32 249.52
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านร่องปอ 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านหนองบัว 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานพระธรรมมิกราช 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 371.63 36.07
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านป่าข่า 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 350.63 135.44
สะพานบ้านหล่ายงาว 30/01/2566 22:16 n/a n/a n/a 358.38 2.85
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน 30/01/2566 22:16 0.0 0.0 0.0 396.43 0.70