สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E) กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
MRC (M) จังหวัดเชียงราย (C) จังหวัดพะเยา (P)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2564 07:22 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
โรงเรียนไชยปราการ 14/10/2564 05:21 0.0 0.0 0.5 n/a n/a
สะพานบ้านสบมาว 24/10/2564 07:22 n/a n/a n/a 465.24 373.56
สะพานมิตรภาพแม่นาวาง-ท่าตอน 24/10/2564 07:22 n/a n/a n/a 440.24 774.55
สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 24/10/2564 07:22 0.0 16.5 18.0 394.90 186.84
สะพานบ้านสันมะเค็ด 24/10/2564 07:22 0.0 0.0 0.5 555.82 11.35
สะพานบ้านป่ารวก 24/10/2564 07:22 n/a n/a n/a 417.95 48.01
สะพานสบกก 24/10/2564 07:22 n/a n/a n/a 360.41 565.82
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 24/10/2564 07:22 0.0 0.0 0.5 n/a n/a
โรงเรียนบ้านร่องปอ 24/10/2564 07:22 0.0 0.0 14.0 n/a n/a
โรงเรียนบ้านหนองบัว 24/10/2564 07:22 0.0 10.0 25.0 n/a n/a
สะพานพระธรรมมิกราช 24/10/2564 07:22 0.5 1.0 2.0 374.20 606.54
โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 24/10/2564 07:22 0.0 0.0 6.0 n/a n/a
สะพานบ้านป่าข่า 24/10/2564 07:22 0.0 0.5 6.5 354.73 854.82
สะพานบ้านหล่ายงาว 24/10/2564 07:22 n/a n/a n/a 358.69 11.72
สะพานบ้านแม่คำสบเปิน 24/10/2564 07:22 0.0 13.0 13.5 397.49 13.68